Ten Geleide


De rol van het lichaam  in therapeutische processen, is de laatste tijd drastisch veranderd We worden ons er steeds meer van  bewust dat  de geest zich uitdrukt in het lichaam en dat emoties en gevoelens lichamelijke reacties zijn. Bij Reichiaans Ademwerk staat het lichaamsgericht werken dan ook centraal. Het is ademwerk en lichaamswerk met de karakterstructuren als verbindende factor. Van daaruit is het niet zo moeilijk te begrijpen dat er een groeiende belangstelling is  voor lichaamsgerichte vormen van therapie. Therapievormen waarbij het gaat om lichaamsbewustzijn, het opgang brengen van de energiestroom en het tot uitdrukking brengen van wat we ervaren en voelen. Zodat we weer leren  leven vanuit ons hart in plaats van te leven vanuit ons verstand. Steeds meer mensen  willen de kwaliteit van hun bestaan verbeteren, zichzelf beter leren kennen,  meer ruimte in hun leven ervaren en er met volle teugen van genieten.  Nooit in de geschiedenis van de mens is de vraag naar zelfontwikkeling zo algemeen geweest. Veel mensen  besteden jaarlijks tijd en geld om hun eigen kwaliteiten volledig tot ontwikkeling te brengen. Mijn verwachting is dat die tendens de komende jaren zal blijven groeien. Niemand hoeft dus meer te blijven steken in de steeds weer zich herhalende beperkende kindpatronen. Daarom verwacht ik dat de vraag naar Reichiaanse therapeuten in de toekomst alleen maar zal toenemen.

Wat is Reichiaans Ademwerk?

Het was Wilhelm Reich die meer dan zeventig jaar geleden het lichaam ontdekte als informatiebron en ingang voor psychotherapie. Reich was een leerling van Freud. Hij bewonderde het gedachtengoed van meester, maar miste het lichamelijke aspect in zijn werk. Freud ging ervan uit dat je met praten, over je problemen heen kunt komen. Reich zag dat je jaren kunt praten en daarmee niets oplost. Daarom ging hij zich meer richten op de verdringing van emoties en gevoelens en de stoornissen die hierdoor ontstaan. Zo ontdekte hij dat verdrongen emotionele gebeurtenissen in het lichaam liggen opgeslagen. Reich slaagde er in de samenhang te zien tussen bepaalde chronisch gespannen spiergroepen en bepaalde onderdrukte gevoelens, hij noemde het lichamelijk resultaat van deze verdringing 'spierpantsers’. Hij zag dat chronische spierspanningen in het lichaam ons als het ware met een pantser beschermen tegen emotionele gebeurtenissen zoals angst, pijn en verdriet. Die chronische spierspanningen vormen blokkades in de stroming van onze levensenergie. Door die blokkades wordt de vrije en natuurlijke adembeweging geblokkeerd. Zo ontstaat een adempatroon alsof er constant stress is. Reich ontwikkelde ook een karaktertheorie gebaseerd op eerder werk van Freud waarbij niet alleen de mind maar ook het lichaam werd betrokken. Hij nam waar dat bepaalde karakstructuren zich ook lichamelijk uitdrukte zoals in de bouw van iemands lichaam, maar ook in de motoriek en expressie.

Docent opleiding

Even voorstellen, mijn naam is Willem J Overvliet. (1938) Mijn dorst naar heelheid brachten mij ooit in contact met therapiegroepen en inspireerde mij om zelf therapeut te worden. Ik volgde diverse opleidingen in de transpersoonlijke therapie. Transpersoonlijke therapie is een therapie waarbij ervaringen kunnen optreden, die de grenzen van de persoonlijkheid overstijgen, zoals bijvoorbeeld eenheidservaringen. Sinds 1976 ben ik actief in de therapiewereld. Gedurende die periode ben ik langzamerhand gekomen tot een stijl van werken die ik Bevrijdend Ademwerk noem. Bevrijdend Ademwerk borduurt verder op de transpersoonlijke benadering en gebruikt dezelfde methoden, die voornamelijk ervarings-en lichaamsgericht werken. Hierbij wordt de mens als totaliteit van lichaam, geest en ziel benaderd. Deze methoden zijn direct, dichtbij, intensief en diepgaand. Steeds meer mensen vragen specifiek naar lichaams-en ervaringsgerichte therapie . Want praten doen ze al jaren en meestal in vruchteloze vicieuze cirkels.

Doelgroep Opleiding

Deze opleiding is vooral voor regulier en alternatief opgeleide therapeuten die het Reichiaanse werk in hun huidige werk willen integreren. Zoals psychologen, maatschappelijk werkers, artsen en andere hulpverleners die werkzaam zijn in de reguliere gezondheidszorg. Maar ook voor coaches, bodyworkers, healers, hypnotherapeuten, enzovoort die actief zijn in het alternatieve veld. Voorts is deze opleiding ook toegankelijk voor diegenen die middels deze opleiding zijn functioneren in het dagelijkse leven wil verbeteren.

Doelstelling Opleiding

De Opleiding Reichiaans Ademwerk bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte en wordt afgesloten met een aantal supervisie sessies. Ook worden buiten de opleidingsdagen, door de studenten onderling sessies uitgewisseld. Deze uitwisseling zal gedurende de studietijd ongeveer eenmaal per maand plaats te vinden. In de opleiding leert men de uitgangspunten en methodieken van Reichiaans Ademwerk en ondersteunende technieken met de vereiste zorgvuldigheid toe te passen in individuele sessies en groepswerk. Formeel gezien dus een opleiding tot een fulltime of parttime beroep. Maar daarnaast ook een mogelijkheid tot zelfontwikkeling. De opleiding heeft een ervaringsgericht karakter. Je kunt gedurende deze opleiding dus niet 'consumerend' leren. Ook je eigen proces komt automatisch aanbod. Het is noodzakelijk om het proces uit eigen ervaring te kennen, wil je steun, warmte en veiligheid kunnen bieden die nodig is om sessies van anderen te begeleiden.

Wanneer begint de opleiding?

De opleiding is een Privé-opleiding. Dat wil zeggen dat je je uitsluitend als koppel kunt aanmelden, bijvoorbeeld met een collega, partner, vriend(in), enz. met wie je samen de opleiding volgt. Dit biedt een aantal voordelen.

Je kunt gedurende het gehele jaar met de opleiding  beginnen.

In overleg met mij, zelf de opleidingsdagen bepalen

Zelf bepalen in wat voor tijdsbestek je de opleiding wilt afronden

Je krijgt een intensieve persoonlijke begeleiding

Er is meer aandacht en betrokkenheid tussen leerling en docent.

De mogelijkheid  bestaat specifieke wensen met betrekking tot de leerstof in te brengen.

De opleiding bestaat uit 15 dagen van 10.00-17.00 uur. Alle opleidingsdagen en supervisie sessies vinden plaats in mijn praktijkruimte  Sint Bonifatiusstraat 22 te Leidschendam. De praktijk is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanuit Centraal station Leiden bus 45, en vanuit Centraal station Den Haag bus 45 & 46. Ook met eigen vervoer gemakkelijk te bereiken. Bovendien is er altijd voldoende gratis parkeergelegenheid aanwezig.

Inhoud van de opleiding

 
Het werken met de verschillende basiselementen van het Reichiaanse werk:


BASISELEMENT 1 REICHIAANS ADEMWERK

Alle aspecten van deze vorm van ademwerk komen aanbod, zoals o.a. het principe opladen/ontladen. Maar in het bijzonder die van het bevrijden van de adem en spierpantsers


BASISELEMENT 2 REICHIAANS LICHAAMSWERK

Dit lichaamswerk speel een belangrijke rol in de opleiding. Het is niet alleen belangrijk voor de client, maar ook voor de therapeut-in-opleiding. Het lichaam is namelijk het resonantieveld dat je in staat stelt waar te nemen wat er gebeurt.

BASISELEMENT 3 DE DRIETRAPSRAKET

Het werkgebied van Reichiaanse werk bestaat uit drie stadia, namelijk het doorgaande ademen- in beweging komen -en expressie geven. Dit betekent in de praktijk, dmv intensief ademen weer in contact komen met gevoelens en daar expressie aan te geven door middel van het lichaam te bewegen en er geluid bij te maken

BASISELEMENT 4 SPIERPANTSERS

Onder spierpantsers verstaan we spieren die chronisch gespannen zijn. Zij vormen een belemmering voor energiedoorstroming. In de opleiding leer je pantsers te observeren; waar houdt de client zichzelf vast, waar is hij niet aanwezig, waar probeert hij contact te vermijden.


BASISELEMENT 5 DE SEGMENTEN

Dit zijn de verschillen gebieden in het lichaam waar de chronische spierpantsers zich hebben vastgezet. Je leert met behulp van reichiaans lichaamswerk en het gebruik van speciale muziek de verschillende segmenten te openen.

BASISELEMENT 6 DE KARAKTERSTRUCTUREN

In de opleiding wordt de theorie en de praktijk van de karakterstructuren uitvoerig behandeld. Het is de verbindende factor in het Reichiaanse werk. Een karakterstructuur is een strategie. Deze strategie ontstaat in de kindertijd. Zij bestaat voornamelijk uit pogingen om met de buitenwereld in contact te treden en tegelijkertijd de mogelijkheid open te houden om er aan te ontsnappen.


Verder zal ook veel aandacht gegeven worden aan de volgende therapeutische technieken:

OVERDRACHT EN TEGENOVERDRACHT

Het herkennen van overdracht en tegenoverdracht gevoelens. Als therapeut en cliënt samen aan het werk gaan, ontwikkelen beiden gevoelens naar elkaar toe. De gevoelens van cliënt naar therapeut noemen we overdrachtsgevoelens. De cliënt ervaart de therapeut zoals hij belangrijke personen uit zijn verleden ervoer in vergelijkbare (spanningsvolle) situaties. De gevoelens van therapeut naar de cliënt noemen we tegenoverdracht. Overdracht en tegenoverdracht geschiedt bijna altijd vanuit de client en de therapeut zijn dominante karakterstructuur.

BASISAANNAMES

Het werken met basisaannames. Aannames zoals 'ík ben niet goed genoeg' of 'echte mannen huilen niet',enzovoort . Basis aannames zijn veronderstellingen. Zij gaan nooit over de werkelijkheid, maar meer over wat wij als werkelijkheid beschouwen. Maar als we er echt in geloven blijken zij vaak werkelijkheid te worden.

EVOCATIEVE MUZIEK.

Het gebruik maken van evocatieve muziek. Dit is muziek die de psyche in beweging kan brengen. 

SUPERVISIE

Het onder supervisie begeleiden van Reichiaanse sessies met eigen clienten

Certificaat

Na een bevredigende afronding van de opleiding zal aan de student een certificaat uitgereikt worden. Voor het behalen van dit certificaat dient hij of zij echter ook drie Reichiaanse sessies met een eigen client onder supervisie te hebben gegeven. Met dit certificaat heeft de student de mogelijkheid om een eigen praktijk te beginnen. Maar men kan het Reichiaanse werk natuurlijk ook toepassen en verweven in eigen werk of gewoon in het dagelijkse leven integreren. Na het behalen van het certificaat kun je ook supervisie krijgen of verschillende bijscholingsdagen volgen.

Opleidingskosten

De kosten van de opleiding bedragen €1900 p.p. exclusief supervisie en inclusief een uitgebreide Syllabus. Dit bedrag dient voor de opleiding begint betaald te zijn. Over te maken op INGBank: NL07INGB0005758493 ten name van W.J. Overvliet. St.Bonifatiusstraat 22. 2264 AM te Leidschendam. Omschrijving: Opleiding Reichiaans Ademwerk. Onder bepaalde voorwaarden is gespreide betaling mogelijk. Dit kan tijdens het intakegesprek overlegd worden.

Toelatingsvoorwaarden

Het is tegen de uitgangspunten van deze opleiding om voorwaarden te stellen in termen van formele schoolopleiding. Van de kandidaat worden wel de onderstaande voorwaarden verlangt:
1 Motivatie om met voldoende inzet de opleiding te voltooien
2 Ervaring met deelname aan zelfontwikkelingsgroepen
3 Vijf individuele sessies bij dezelfde Ademtherapeut
4 In staat zijn zelf verantwoordelijkheid te dragen
5 Emotionele en geestelijke stabiliteit
6 Lichamelijke en geestelijke kwaliteiten die nodig zijn om dit beroep   
   met liefde en zorg uit te oefenen

Intakegesprek

De aanvraag tot deelname aan de opleiding dient schriftelijk te gebeuren. Je kunt telefonisch of per email een inschrijfformulier aanvragen. Na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier krijgt de kandidaat een uitnodiging voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt aan de kandidaat gevraagd zijn inschrijving met redenen en motivatie te omkleden. Ook wordt gewerkt met een intakeformulier, waarbij niet alleen praktische vragen aanbod komen, maar ook persoonlijke vragen. Naar aanleiding van dit gesprek wordt besloten of de kandidaat wel of niet de opleiding gaat volgen. Mocht in de praktijk echter blijken dat een verkeerde keuze is gemaakt, dan is dat wederzijds bespreekbaar.